ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

AKADEMIA MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ MONITORING CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ ŚRODOWISKA W WYTWÓRNI FARMACEUTYCZNEJ

Data szkolenia
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Uczestnik szkolenia

Imię i Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię i Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię i Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię i Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię i Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dane Firmy ( Dane do faktury )

Nazwa firmy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres firmy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
NIP
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wysyłka faktury
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój adres email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Osoba Zgłaszająca

Imię i nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres Email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer Telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

WARUNKI ZGŁOSZENIA

1.Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczna na adres szkolenia@medvice.com.pl


2.Przesłanie do MEDVICE wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy MEDVICE a Zgłaszającym.


3.MEDVICE najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia wysyła do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu.


4.MEDVICE zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleniaz przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie szkolenia. Gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zaproponuje udział w szkoleniu/warsztacie w innym terminie.


5.Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.


6.Należność za szkolenie należy wpłacić przelewem na konto MEDVICE nr 36 1140 2004 0000 3102 4624 6097, zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.


7.Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.


8.Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres szkolenia@medvice.com.pl.


9.Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością MEDVICE i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.


10.Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu realizacji szkolenia.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. MEDVICE. jako Administrator Danych z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 15/27, 31-234 Kraków będzie przechowywał dane osobowe kandydatów na szkolenie przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, firmy kurierskie. Osoba odpowiedzialna za administrowanie danych osobowych w MEDVICE jest dostępna pod adresem mailowym justyna.ciesla@medvice.com.pl.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane -bezpośrednio, bądź za pośrednictwem osoby zgłaszającej -posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.


11.W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny M. +48 604370000 bądź mailowy: szkolenia@medvice.com.pl

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!