1.Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczna na adres szkolenia@medvice.com.pl

2.Przesłanie do MEDVICE wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy MEDVICE a Zgłaszającym.

3.MEDVICE najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia wysyła do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu.

4.MEDVICE zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleniaz przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie szkolenia. Gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zaproponuje udział w szkoleniu/warsztacie w innym terminie.

5.Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

6.Należność za szkolenie należy wpłacić przelewem na konto MEDVICE nr 36 1140 2004 0000 3102 4624 6097, zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.

7.Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

8.Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres szkolenia@medvice.com.pl.

9.Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością MEDVICE i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.

10.Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu realizacji szkolenia.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. MEDVICE. jako Administrator Danych z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 15/27, 31-234 Kraków będzie przechowywał dane osobowe kandydatów na szkolenie przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, firmy kurierskie. Osoba odpowiedzialna za administrowanie danych osobowych w MEDVICE jest dostępna pod adresem mailowym justyna.ciesla@medvice.com.pl.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane -bezpośrednio, bądź za pośrednictwem osoby zgłaszającej -posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

11.W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny M. +48 604370000 bądź mailowy: szkolenia@medvice.com.pl