Szanowni Państwo,

korzystając z naszych usług szkoleniowych i doradczych powierzacie Państwo firmie MEDVICE swoje dane osobowe.
Szanując prawo i Państwa prywatność dokładamy wszelkich starań by chronić udostępnione informacje i stosować się w pełni do obowiązujących w tym zakresie przepisów – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Stosujemy adekwatne do potrzeb metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Zapewniamy możliwość dostępu do danych osobowych tylko osobom upoważnionym.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo informacji

Rodzaje danych osobowych pozyskiwanych przez MEDVICE.
W ramach naszej działalności szkoleniowej i doradczej gromadzimy informacje dotyczące osób uczestniczących
w szkoleniach i kursach oraz dane niezbędne do wystawiania certyfikatów będących potwierdzeniem uczestnictwa
w szkoleniach.

Dane zbierane na etapie rekrutacji uczestników szkoleń
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia. Podczas rejestracji uczestników zajęć w formularzu wymagamy podania:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, numer PESEL, adres, kod pocztowy i miejscowość;
b) w przypadku osób prawnych: danych kontaktowych i dane uczestników szkolenia (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) oraz danych do faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres, kod pocztowy, miejscowość).
Otrzymane dane osobowe są niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych oraz są pomocne dla windykacja należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Informacje handlowe i oferty marketingowe
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w naszych szkoleniach (zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MEDVICE z siedzibą w Krakowie, udostępnionych danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych i przekazywania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług oraz aktualnych promocji i ofert specjalnych. Regulacje prawne odnośnie udzielania zgody to:
a) art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
c) art 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe przetwarzane w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez MEDVICE, są przechowywane do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych może być w każdej chwili odwołana.

Newsletter – regularny dostęp do aktualnych ofert
Osobom zainteresowanym otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach dajemy możliwość skorzystania z newslettera. Zapisując się na listę i podając e-mail zostaje wyrażona zgoda na dostarczanie drogą elektroniczną wiadomości kierowanych z MEDVICE  na wskazany adres. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana.

Formularz kontaktowy – wiadomości kierowane do firmy
Osoby pragnące wysłać wiadomość kierowaną do MEDVICE  za pomocą formularza kontaktowego będącego integralną częścią strony internetowej www.medvice.com.pl  muszą podać: imię i nazwisko oraz e-mail. Są to niezbędne informacje do nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna – RODO

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest MEDVICE Justyna Cieśla  z siedzibą w  Krakowie (31-234), przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15/27, NIP 795-129-97-23, REGON 120432181, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

Dane kontaktowe administratora danych osobowych
MEDVICE Justyna Cieśla  z siedzibą w  Krakowie (31-234), przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15/27, NIP 795-129-97-23, REGON 120432181, e-mail: justyna.ciesla@medvice.com.pl
Można się z nami kontaktować również przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.medvice.com.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Korzystając z przysługujących praw firma MEDVICE  nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Cele przetwarzania danych osobowych
MEDVICE  przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu prawidłowej realizacji usług obejmujących prowadzenie kursów i szkoleń otwartych, zamówień na przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, doradztwa. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dane osobowe odnoszą się do realizacji umów wielostronnych.

Prawa osób, których dane są chronione
Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) do sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność zgody na przetwarzanie danych
Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Dotyczy to w szczególności ofert handlowych i działań marketingowych. Wyrażona zgoda powinna mieć formę pisemną.

Konsekwencje nieudostępnienia niezbędnych informacji
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy czyli uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Okres przechowywania danych osobowych
Generalnie dane osobowe i zgody na ich przetwarzanie są przechowywane do czasu wycofania zgody. W przypadku informacji potrzebnych do wystawiania dokumentów poświadczających uczestnictwo w kształceniu czas przechowywania danych jest ograniczony do 5 lat.

Dostęp do danych osobowych
Na podstawie art. 29 RODO, dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy lub osoby, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

Przekazywanie danych, zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym stosowania wobec tych danych profilowania.

Legalność przetwarzania danych osobowych
Dane kontaktowe i dane osobowe uczestnika kursu są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych) oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty i obowiązków jednostek prowadzących działalność edukacyjną w zakresie kształcenia ustawicznego.

Adekwatność gromadzonych danych osobowych
Aby w pełni chronić prywatność gromadzimy tylko niezbędne dane osobowe potrzebne do zawarcia lub wykonania umowy. Nie wykraczamy poza obszar wyznaczony przepisami prawa.

Postanowienia końcowe
Każda osoba ma wybór, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony prywatności i zawiązane z przekazanymi danymi osobowymi prosimy kierować droga mailową: justyna.ciesla@medvice.com.pl

Regulacje prawne – przepisy o ochronie danych osobowych
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE – Seria L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

Szkolimy już
od ponad 10 lat